Планета Міркувань
Українською
English
По-русски


4 клас

( 1 година на тиждень, 35 год)

К-сть год
Зміст навчального матеріалу
Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1
I. Мова та мислення
2 год Тема 1.
Творче вербальне мислення

1) Загадки. Шаради. Асоціативні загадки. Асоціативні ланцюжки.

2) Анаграми. Метаграми. Метаграми з «сідлом».

3) Шифрограми.

4*) Інтелектуальний тренінг.

5*) Мовні головоломки.

(Асоціаціативне та евристичне мислення як складова творчості. Підвищення швидкості та гнучкості мислення, розвиток здатності до швидкого переключення на іншу ідею).
Учень відгадує шаради та загадки. До декількох заданих слів учень добирає асоціативне слово, за декількоми асоціативними словами відгадує асоціативні загадки, будує асоціативні ланцюжки.

Переставляючи літери в анаграмах, відновлює початкове слово. Читає анаграми-приказки. Добирає слова в метаграмах, змінюючи на кожному кроці лише одну літеру, відгадує слова у метаграмах з “сідлом”.

Розкодовує шифрограми, читає слова, у яких пропущені літери, відгадує склади, які є кінцем першого слова і початком другого. Розв’язує мовні головоломки.
4 год Тема 2.
Логічне вербальне мислення

1*) Антоніми та синоніми. Омоніми. Омографи.
(Вправи на знаходження антонімів, синонімів. Багатозначність слів. Вправи на підбір та тлумачення омонімів).
2) Загальна обізнаність. Виділення суттєвого.
(Підвищення інтелектуального рівня та загальної обізнаності. Вправи на виявлення суттєвих та несуттєвих ознак певного поняття, предмета, явища).
3) Узагальнення. Класифікація.
(Узагальнення, класифікація як складові логічного мислення. Пошук узагальнюю- чого (родового) поняття до кожного із двох даних понять. Розвиток вміння систематизовувати, класифікувати за різноманітними ознаками, добирати назви, аргументувати вибір).
4) Виключення понять. Що “зайве”?
(Об’єднання у групи за певною ознакою та пошук “зайвого”, що цією ознакою не володіє).
5) Аналогії. Смислові переноси.
(Мислення за аналогією. Підбір слова за аналогією до заданої пари слів. “Ускладнені аналогії“ як метод для розвитку логіки мислення, здатності до абстрагування та вміння робити смислові переноси).
Учень вибирає із запропонованих або сам добирає слово, що є антонімом чи синонімом до даного слова. Учень добирає омоніми за заданим їх описом. Пояснює різне значення у словах- омографах.

Учень завершує побудову речення, добираючи одне або два найбільш суттєві слова із числа запропонованих.

Учень узагальнює слова до більш загального поняття, розбиває слова на класи за їх змістом.

Учень об’єднує слова у групи за спільною ознакою. Виділяє і називає “зайве” слово, яке до цієї групи не належить.

Учень встановлює смисловий зв’язок між першою парою слів і добирає аналогічне слово у другій парі. Учень проводить ускладнені аналогії, робить смислові переноси між парами слів.
Тема 3*.
Збагачення та вдосконалення мовлення.

1*) Образні порівняння.
(Збагачення словникового запасу, розвиток красномовності).
2) Приказки та прислів’я.
(Зібрати “розкидані” приказки. Знаходити аналогії між приказками).
Учень співставляє образні порівняння, шукає смислову подібність між ними. Учень добирає слово, яке правильно завершує приказку чи прислів’я, пояснює їх зміст. Об’єднує початок приказки з її закінченням. Збирає “розсипані” приказки. Знаходить приказки та прислв’я, що подібні між собою за змістом.
2
II. Мислення в математиці.
2 год Тема 4.
Творче мислення на базі математичного матеріалу.

1*) Евристичні задачі. Числові головоломки.

2) Римські числа. Сірникові голово-ломки з римськими числами.

3) Евристичні задачі. Задачі з сірниками. Побудова фігур. Задачі геометричного змісту.

Учень розв’язує евристичні завдання з числами. Переставляє задану кількість сірників так, щоб зробити правильну рівність з неправильної. Розв’язує сірникові задачі з використанням римських чисел, будує та перебудовує фігури у геометричних задачах з сірниками.
6 год Тема 5.
Аналіз та синтез. Математичні задачі з логічним навантаженням.

1*) Проміжки та інтервали.

2) Задачі з календаря.

3) Задачі з годинником.

4) Послідовності.

5) Арифметичні задачі

. 6*) Метод підбору.
Цілочисельні розв’язки.

7*) Найменше спільне кратне.

8) Задачі на перетин та доповнення множин. Круги Ейлера.

9) Задачі на частини. Дроби. Діаграми.

10*) Задачі на рух.

11*) Задачі, що розв’язуються з кінця.

12*) Пропорції.

13*) Найпростіші доведення.

Учень розв’язує задачі на віддалі, задачі на проміжки та інтервали, задачі з календаря та задачі з годинником. Учень використовує числові послідовності при розв’язанні задач. Учень розв’язує арифметичні задачі, уникаючи звичного способу складання рівнянь, застосовує метод підбору цілочисельних розв’язків. Учень застосовує ідею найменшого спільного кратного при розв’язуванні задач, проводить дослідження. Застосовує принцип доповнення та перетину множин у математичних задачах,. Розв’язуючи задачі на перетин множин, учень використовує ідею кругів Ейлера, Учень розв'язує задачі на частини за допомогою відрізків. Будує діаграми. Учень розв’язує задачі на пропорційні відношення, задачі на рух.. Розпізнає задачі, які слід розв'язувати з кінця та розв’язує їх, проводить нескладні доведення на основі принципу Дірихле.
3
III. Вивченя числових закономір-ностей. Дедуктивне мислення. Відновлення чисел та їх властивості.
1 год Тема 6.
Закономірності числових послідов-ностей.
Учень встановлює закономірності побудови числового ряду і продовжує вказаний ряд, дотримуючись цієї закономірності, застосовує принцип аналогій.
2 год Тема 7.
Паліндроми та їх властивості.
1*) Слова-паліндроми
2) Числа-паліндроми
3) Години-паліндроми
4) Дати-паліндроми.
5*) Фігури-паліндроми

Учень вивчає симетрію паліндромів та застосовує цю властивість при побудові чисел-паліндромів, слів-паліндромів, дат-палідромів та фігур, що мають симетрію.
4 год Тема 8.
Властивості чисел та їх порівняння. Способи представлення чисел.

1) Властивості чисел
2*) Подільність чисел
3) Способи представлення чисел арифметичними виразами.
4*) Підрахунок цифр
5) Нерівності
6) Відновлення цифр у математичних виразах.

Учень встановлює властивості чисел, їх подільність, порівнює числа між собою, використовує різні способи представлення чисел, відновлює затерті або позначені буквами цифри в арифметичних виразах, підраховує кількість затрачених цифр у нумерації об'єктів, відновлює пропущені числа у числових квадратах.
4
IV. Мислення на базі геометричного матеріалу.
3 год Тема 9.
Геометричні задачі. Поділ фігур на частини. Периметр та площа.

1*) Малюнок одним розчерком
2*) Задачі на розташування предметів.
3) Поділ геометричних фігур на частини.
4) Задачі на периметр і площу
5) Задачі на поділ площі за заданим планом (землемір).

Учень розв’язує задачі, застосовуючи класифікацію геометричних фігур, малює малюнки одним розчерком. Учень розв’язує геометричні задачі на взаємне розташування предметів. Учень обчислює периметри та площі фігур, ділить фігури та площі на частини за вказаним правилом.
5
V. Розвиток логічного мислення
8 год Тема 10.
Логічне мислення на вербальному рівні

1) Задачі про родинні зв’язки
2) Переплутані написи. Хибні твердження.
3) Задачі на складання табличок істинності.
4) Метод виключення
5) Умовиводи
6) Логічність
7) Задачі на розташування
8) Таборування. «Судоку»

Учень розв’язує логічні задачі про родинні зв’язки, задачі на переплутані написи та хибні твердження, складає таблички істинності, застосовує метод виключення. Робить логічні умовиводи. Порівнює об’єкти за величиною. Розв’язує логічні задачі на на розташування та цифрові головоломки «судоку».
6
VI. Комбінаторне мислення
2 год Тема 11.
Розвиток комбінаторного мислення та вміння робити математичні прогнози.

1) Комбінаторика
2) Аналіз можливої вибірки. Задачі про "чорну скриньку".

(Прогнозування необхідної кількості вибірки з ящика, вміст якого відомий, але невидимий. Варіант "не щастить" - випадок найнесприятливішої вибірки).
Учень розв’язує комбінаторні задачі, застосовуючи ідею перестановок та розміщення.

Учень прогнозує найнесприятливішу можливість у задачах про “чорну скриньку” та робить логічні умовиводи.
7
VII. Побудова оптимальних стратегії.
Тема 12*.
Задачі на планування дій.
1*) Задачі на переливання
2*) Задачі на зважування
3*) Задачі на перевезення
4*) Стратегія гри

Учень розв'язує задачі на перевезення, переливання, пересипання, зважування. розробляє стратегію гри, будує виграшний план, оптимальну стратегію.
8
VIII. Розвиток просторової уяви та орієнтації. Тренінги на увагу
1 год Тема 13.
Просторова уява та орієнтація.
Складання з частин цілого. Розгортки. Візерунки на серветці.

(На згорнутій вчетверо серветці зроблено надріз. Уявити, який орнамент вийде, якщо серветку розгорнути).
Учень складає квадрат з його частин, уявляє і впізнає фігуру по її розгортці, відтворює повний візерунок за вирізами на згорнутому вчетверо листку паперу.
Тема 14*.
Тренінг на увагу. Корекція уваги.
Учень розвиває та коректує увагу, розв’язуючи різноманітні тренінгові завдання.
9
IX*. Гумор та кмітливість, як еле-менти творчоті. Цікава інформація.
1 год Тема 26.
1*) Жартівливі задачі, які розвивають кмітливість та увагу.
2*) Множення у давнину

Учень пропонує варіант своєї відповіді у нестандартних жартівливих задачах та запитаннях.

 

*Увага: Обсяг матеріалу по темах значно перевищує кількість запропонованих годин. Теми, помічені зірочками вважаються додатковими. За наявності додаткових годин, вчителю пропонується самостійно підібрати ті з додаткових тем, які він вважає більш актуальними для учнів, орієнтуючись як на рівень підготовки класу так і ступінь засвоєння матеріалу.

 

Помітка: Завдання з допоміжної теми_14 можна використовувати для концентрації уваги перед початком занять. Жартівливі запитання з розділу IX можна використовувати для розрядки чи пожвавлення уроку.

 

Основні вимоги до знань та умінь учнів на кінець четвертого навчального року.

 

Учні повинні мати уявлення про:

 

  • шаради, анаграми, метаграми, метаграми з «сідлом», шифрограми, мовні та числові головоломки, антоніми, синоніми, омоніми, омографи, суттєву ознаку, узагальнення, класифікацію, аналогії, смислові переноси, образні порівняння, приказки та прислів’я;

  • римські числа, проміжки та інтервали, послідовності, доповнення та перетин множин, метод підбору, числові цілочислові розв'язки, найменше спільне кратне, круги Ейлера, дроби, діаграми, пропорційні відношення, закономірності, паліндроми, властивості чисел, подільність чисел, способи представлення чисел, нерівності, відновлення чисел, способи планування дій, оптимальну стратегію, найпростіші принципи доведення, найпростішу класифікацію геометричних фігур, периметр та площу;

  • таблички істинності, метод виключення, умовиводи, числові головоломки «судоку», комбінаторику, задачі про «чорну скриньку», оптимальну стратегію.

 

Учні повинні вміти:

 

мова: - відгадувати шаради, звичайні загадки, асаціативні загадки,

- підбирати слово, яке асоціюється із заданими словами,

- будувати асоціативні ланцюжки,

- читати анаграми,

- розкодовувати шифрограми,

- будувати метаграми,

- відгадувати слова у метаграмах з “сідлом”,

- розв’язувати мовні головоломки,

- підбирати антоніми, синоніми,

- знаходити слова-омоніми,

- пояснювати різне значення у словах-омографах,

- знаходити суттєве,

- робити узагальнення,

- класифікувати,

- виключати “зайве” поняття,

- підбирати слово за аналогією,

- робити смислові переноси між словами,

- розуміти образні порівняння,

- знаходити правильне закінчення приказок та пояснювати їх,

- “збирати” розсипані приказки,

- знаходити подібні за змістом приказки та прислів’я.

 

на основі математичного матеріалу:

 

- розв’язувати евристичні завдання з числами.

- розв’язує сірникові задачі з використанням римських чисел,

- будувати та перебудовує фігури у геометричних задачах з сірниками.

- розв’язвати задачі на проміжки та інтервали, задачі з календаря та задачі з годинником,

- розв'язувати задачі з використанням послідовностей,

- розв'язувати задачі, уникаючи звичного способу складання рівнянь,

- використовувати метод підбору у задачах на цілочислові розв'язки,

- застосовувати ідею найменшого спільного кратного при розв’язуванні задач,

- використовувати принцип доповнення та перетину множин у математичних задачах, використовувати ідею кругів Ейлера,

- розв'язувати задачі на частини за допомогою відрізків,

- будувати діаграми,

- розв'язувати задачі на пропорційні відношення, нестандартні задачі на рух,

- розпізнавати задачі, які слід розв'язувати з кінця,

- проводити нескладні доведення на основі принципу Дірихле;

 

числові задачі:
- встановлювати закономірності побудови числового ряду,


- будувати паліндроми, застосовуючи принцип симетрії,

- встановлювати властивості чисел, їх подільність,
- порівнювати числа між собою,

- використовувати різні способи представлення чисел,

- відновлювати затерті або позначені буквами цифри в арифметичних виразах,

- підраховувати кількість затрачених цифр у нумерації об'єктів;

 

геометричні задачі:

- розв’язувати геометричні задачі на взаємне розташування предметів,

- обчислювати периметри та площі фігур,

- ділити фігури та площі на частини за вказаним правилом;

 

логіка та комбінаторика:

- розв’язувати логічні задачі про родинні зв’язки,

- розв’язувати задачі на переплутані написи та хибні твердження,

- складати таблички істинності,

- застосовувати метод виключення,

- робити логічні умовиводи,

- порівнювати об’єкти за величиною,

- розв’язувати логічні задачі на на розташування,

- розв’язувати та цифрові головоломки «судоку»,

- розв’язувати комбінаторні задачі,

- застосовувати ідею перестановок та розміщення,

- робити аналіз та оцінку вибірки у задачах про "чорну" скриньку;

 

планування дій:

- розв'язувати складніші задачі на перевезення, переливання, пересипання, зважування,

- розробляти стратегію гри, будувати виграшний план, оптимальну стратегію;

 

 

просторова уява:

- складати квадрат з його частин,

 

- впізнати фігуру за її розгорткою,

 

- відтворювати візерунок за вирізами на згорнутому вчетверо листку паперу.

 

Учень розвиває та коректує увагу, розв’язуючи різноманітні тренінгові завдання.

 

 
На головну  |  Новини  |  Підписка на новини  |  Про автора  |  Де придбати  |  Карта сайту  |  Підтримка

Всі права застережено.

© "Планета Міркувань"

2002-2008.