Планета Міркувань

2 клас

( 1 година на тиждень, 35 год)

К-сть год
Зміст навчального матеріалу
Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1
I. Розвиток просторової уяви та орієнтації
1 год Тема 1.
Розвиток перцептивних здібностей.
(Вправи на спостережливість та увагу. Помилки в малюнках. Кількість предметів. Відмінність, подібність)
Учень знаходить помилки в поданих малюнках, відмінності між малюнками. Знаходить два однакові малюнки. Виділяє на малюнках окремі зображення.
2
II. Розвиток невербального логічного мислення
1 год Тема 2.
Логіка малюнків.
(Узагальнення. Класифікація.Порівняння та аналіз).
Учень узагальнює, добираючи спільну назву для вказаних об’єктів, класифікує, об’єднуючи у класи, порівнює та проводить аналіз подібності та відмінності між різними об’єктами.
1 год Тема 3.
Подібність у суттєвому. Що "зайве"? Символьний рівень.
(Визначення “зайвого” символу за певною ознакою).
Учень об’єднує намальовані об’єкти у групу з основною спільною ознакою. Виділяє і називає “зайвий” об’єкт, який до цієї групи не належить.
1 год Тема 4.
Закономірності.
(Знаходження закономірності побудови фігур. Закриті тести – вибір правильної відповіді серед 5 заданих).
Учень встановлює закономірність зміни фігур та вибирає серед 5 запропонованих фігуру, яка є логічним продовженням виявленого учнем правила.
1 год Тема 5.
Мислення за аналогією. Невербальні аналогії.
(Побудова малюнка за аналогією до заданої пари малюнків. Побудова слова з букв за заданим правилом).
Учень встановлює ідею утворення другого малюнка (чи слова) з першого і добирає четвертий малюнок, який співвідноситься з третім за цим самим правилом.
1 год Тема 6.
Наочно-схематичне мислення.
(Читання схем. Рух за вказаним схематичним маршрутом. Читання слів за вказаним маршрутом).
Учень співставляє слова із їх схематичним зображенням. Рухається по схемі за вказаним схематичним маршрутом. Читає слова та упорядковує числа за вказаною схемою. Рухається у таблиці згідно вказаного стрілками “маршруту” і записує відповідь.
3
III. Мова та мислення.
Розвиток вербального(словесного) логічного мислення
1 год Тема 7.
Антоніми. Виділення суттєвих ознак.
(Пошук слів-антонімів. Пошук найбільш суттєвих ознак різних об’єктів).
Учень добирає і записує антоніми до вказаних слів або вибирає їх із числа запропонованих. Завершує побудову речення, добираючи найбільш суттєве слово із числа запропонованих.
1 год Тема 8.
Узагальнення на вербальному рівні.
(Підбір узагальнюючого слова).
Учень називає узагальнююче слово до пари заданих слів. Серед заданих слів учень добирає слово, яке найбільш точніше характеризує задане слово.
1 год Тема 9.
Подібність за суттєвою ознакою. Що "зайве"?
(Вибір зайвого слова за суттєвою ознакою. Нетрадиційне виділення зайвого).
Учень об’єднує слова у групи зі спільною ознакою. Виділяє і називає “зайве” слово, яке до цієї групи не належить. Виділяє “зайве” слово добираючи нестандартні способи об’єднання слів у групи за спільною ознакою.
1 год Тема 10.
Класифікація. Точність формулювань.
(Класифікація предметів за різноманітними ознаками. Розбиття слів на два задані класи. Аргументація вибору. Вироблення навичок точного формулювання).
Учень класифікує слова у класи за їх змістом. Аргументує свій вибір. Вибирає серед запропонованих тверджень найбільш точний підпис до малюнка.
1 год Тема 11.
Вербальні аналогії.
(Підбір слова за аналогією до заданої пари слів).
Учень встановлює смисловий зв’язок між першою парою слів і добирає аналогічне слово у другій парі.
1 год Тема 12.
Прислів’я та приказки. Фразеологізми. Народні прикмети.
(Вправи на засвоєння та тлумачення приказок, фразеологізмів).
Учень добирає слово, яке правильно завершує приказку. Об’єднує початок приказки з її закінченням. Пояснює фразеологізми. Складає “розсипані” речення, запам’ятовує народні прикмети.
4
IV. Евристичне мислення
1 год Тема 13.
Гнучкість мислення. Читання шифрограм. Кодування.
(Шифрування, читання шифрограм. Різні способи кодування та розкодовування інформації. Розкодовування слів та речень за даним числовим або символьним кодом).
Роблячи логічні зіставлення, учень розшифровує слова та речення за їх числовим або символьним кодом.
2 год Тема 14.
нтелектуальний мовний тренінг. Підвищення рівня обізнаності. Мовні головоломки.
(Відновлення пропущених літер. Побудова слів за вказаними складами. Відгадування складів, які є кінцем першого заданого слова і початком другого. Дзеркальні відбиття. Горизонтальна симетрія. Мовні головоломки з використанням принципу симетрії. Читання анаграм, як один із способів пришвидшення техніки читання. Ускладнений варіант завдання з анаграмами. Анаграми-приказки. Метаграми (перехід від слова до слова зміною на кожному кроці лише однієї літери). Монограми. Нестандартні кросворди. Чайнворди).
Учень читає слова, у яких пропущені літери, будує слова за їх складами. Відгадує склади, які є кінцем першого слова і початком другого. Читає слова у їх дзеркальному відбитті. Переставляючи літери, відновлює початкове слово. Читає анаграми-приказки. Добирає слова в метаграмах, змінюючи на кожному кроці лише одну літеру. Відгадує ідею побудови метаграм. Шукає слова у нестандартних кросвордах, відгадує і записує слова у чайнвордах.
1 год Тема 15.
Асоціативне мислення. Загадки.
(Пошук асоціативного слова до заданої групи слів. Асоціативні загадки та загадки звичайні).
До трьох заданих слів учень добирає асоціативне слово, за декільками асоціативними словами відгадує асоціативні загадки. Відгадує загадки звичайні.
1 год Тема 16.
Ребуси.
(Розгадування буквених, буквено-числових ребусів та ребусів у малюнках).
Учень читає слова, зображені з допомогою малюнків-ребусів та числових ребусів.
4 год Тема 17.
Тренінг евристичного мислення.
(Евристичні задачі. Нестандартна “арифметика”. Задачі з сірниками. Жартівливі задачі).
Учень розв’язує нестандартні евристичні задачі, будує слова за їх “арифметичним” заданням, обчислює числа, що задані нестандартним способом. Розв’язує задачі з сірниками, переставляючи сірники, складає правильні рівності.
5
V. Розвиток мислення на основі математичного матеріалу
1 год Тема 18.
Задачі геометричного змісту. Формування просторової уяви.
(Геометричні фігури та їх класифікація. Побудова та підрахунок кількості різних геометричних фігур. Відрізки, прямі, фігури та їх взаємне розташування. Формування просторової уяви. Малюнок одним розчерком).
Учень підраховує кількість геометричних фігур, зображених на малюнку. Розв’язує найпростіші геометричні задачі на побудову, поділ на частини. Малює фігури одним розчерком.
2 год Тема 19.
Аналіз та синтез на базі математичного матеріалу.
(Проміжки та інтервали. Метод підбору. Арифметичні задачі. Пропорції).
Учень розв’язує задачі на проміжки та інтервали, арифметичні задачі, підбирає цілочисельні розв’язки до задачі, складає найпростіші пропорції.
1 год Тема 20.
Властивості чисел та їх порівняння.
(Числові задачі. Відновлення чисел).
Учень відновлює пропущені числа у рівностях та нерівностях. Добирає числа, які відповідають всім заданим умовам.
1 год Тема 21.
Закономірності числових послідов-ностей.
(Продовження побудови числового чи буквено-числового ряду).
Учень встановлює закономірності побудови числового ряду і продовжує вказаний ряд, дотримуючись цієї закономірності.
1 год Тема 22.
Комбінаторика.
(Найпростіші комбінаторні задачі. Перестановки. Розміщення).
Учень розв’язує комбінаторні задачі, застосовуючи ідею перестановки та розміщення.
4 год Тема 23.
Логічне мислення на вербальному рівні.
1. Задачі на порівняння та розташування.
2. Задачі на перетин множин.
3. Таблички істинності, як метод розв’язування логічних задач.
4. Метод виключення.
5. Переплутані написи. Хибні твердження.
6. Найпростіші доведення.
Учень порівнює об’єкти за вказаною властивістю, розв’язує задачі на “зважування”. Розв’язує логічні задачі з використанням таких понять логіки, як: перетин множин, таблички істинності, метод вилучення, хибні твердження та побудова заперечень до них. Учень здійснює найпростіші доведення та робить логічні умовиводи.
1 год Тема 24.
Задачі на планування дій.
(Задачі на переливання. Задачі на перевезення. Задачі про “чорну скриньку”).
Учень розв’язує задачі на переливання, задачі на перевезення, проводить дедуктивний аналіз, розв’язуючи задачі про “чорну скриньку”.
2 год Тема 25.
Розвиток просторової уяви.
(Гра “Танграм”. Побудова фігур за їх частинами. Розклад фігури на частини. Ідентифікація вирізаних частин фігури. Повороти в просторі об’ємних фігур. Розгортки кубика. Відновлення фігури за її розгорткою).
Учень складає зображені фігури з частин розрізаного квадрата у грі “Танграм”, добирає частини фігур, з яких можна утворити цілу фігуру. Впізнає фігуру при її просторовому обертанні. Називає номер фігури за її розгорткою.
1 год Тема 26.
Корекція уваги.
(Підрахунок кількості цифр у таблиці. Порядкова лічба фігур та малюнків. Коректурні проби).
Учень тренує свою увагу у коректурних пробах, виділяючи вказані числа чи літери. Називає порядковий номер та назву фігури, яка зустрічається у таблиці. Учень замальовує фрагменти малюнка згідно вказаного кольору.


ДОДАТКОВІ ТЕМИ

Творчі тренінги

*Тема 1.

Невербальні творчі тренінги. Домальовування малюнка за даним фрагментом лінії. Вітальні картки  на незвичайні свята. Листи-малюнки.

(Домалювати малюнок за даним фрагментом лінії. Намалювати картку до дня сміливця, дня ласуна, дня модниць, дня футболіста, дня сміху. Написати лист  у вигляді малюнка, наприклад, зобразити набором малюнків фразу “Ходімо грати у футбол сьогодні ввечері”).

 

*Тема 2.

Мовні ігри.

1. Гра “категорії”.

(На задану букву написати по одному слову з певної категорії понять: місто, країна, ім'я, тварина, рослина, … )

2. Гра “Буквений солітер”.

(Дописувати в квадраті 5х5 до заданого слова по одній букві так, щоб щоразу утворювалось нове слово. Читати можна у будь-якому напрямку, крім діагонального).

3. Гра на складання слів.

(Скласти якомога більше нових слів з літер заданого слова).

 

Розвиток різних видів пам'яті

*Тема 3.

Перевірка та тренування різних видів пам'яті.

 - за тривалістю запамтовування:

Оперативна пам'ять.

(Запам'ятовувати та відтворювати набір із 4-6 цифр).

 

- за типом аналізатора:

1. Слухова пам'ять. Тренування слухової пам'яті способом побудови асоціативних ланцюжків.

(Звичайне запам'ятовування 10 слів, не пов'язаних між собою. Запам'ятовування 20 слів асоціативним способом.

2. Зорова пам'ять. Тренування  спостережливості та зорової пам'яті.

а) Відновити по пам'яті 8-10 продемонстрованих фігур.

б) Запам'ятовування порядку розташування в ряд гравців або предметів.

в) Згадати, які  дві речі з десяти покладених зникли зі столу).

 

- за способом запам'ятовування:

Асоціативна пам'ять.

а) Смислові пари. За першим словом із зачитаної смислової пари слів відтворити друге.

б) "Калейдоскоп". Кожний учасник називає  колір, який найбільше йому подобається. Назвати улюблений колір кожного гравця, якщо всі учасники помінялись своїми місцями. Натомість кольору може бути улюблена квітка, іграшка, тощо.

в) "Оповідач, що заблудився". Заплутувати оповідання, переходячи від одного асоціативного образу до іншого. Потім відтворити оповідання).

 

Увага та її корекція

*Тема 4.

Перевірка стійкості уваги та її корекція.

а) Перевірка переключення уваги дитини, швидкості включення в роботу, втомлюваності за допомогою таблиць Шульте.

(Таблиці Шульте - це таблиці, на яких розміщені числа від 1 до 25 у довільному порядку (див. підручник з психології). Дитина повинна показати всі 25 чисел за порядком, витративши на це якомога менше часу (до 1хв ). Зробити перевірку на п’ятьох різних таблицях).

б) Корекція уваги - ускладнена  гра "муха" (стежити за зображенням "мухи", яка переміщається по пронумерованій сітці розміру 5х5);

в) Вправа "контроль за літерами" (плескати стільки разів, скільки разів певна літера трапляється у слові, яке називається);

 

Основні вимоги до знань та умінь учнів на кінець другого навчального року.

 

Учні повинні мати уявлення про:

- закономірність, принцип аналогій, узагальнення, головоломки,  шифрограму, монограму, метаграму, ребус, числову послідовність, суттєву та несуттєву ознаку,  подібність за певною ознакою.

 

Учні повинні вміти:

на невербальному рівні:

            - викладати танграми з геометричних фігур,

            - знаходити закономірності у побудові фігур,

            - знаходити аналогії між малюнками,

            - розгадувати буквено-цифрові ребуси та ребуси в малюнках,

            - знаходити зайвий символ серед 5 заданих,

            - розшифровувати символьні шифрограми;

на  вербальному рівні:

            - виділяти суттєву ознаку,

            - відновлювати слова за схемою,

            - будувати слова за аналогією,  підбирати слово за аналогією,

            - розгадувати анаграми-приказки,

            - узагальнювати  (давати двом поняттям більш загальну назву),

            - шукати подібність за суттєвою ознакою і виділяти "зайве" слово,

            - знаходити спільні та відмінні ознаки між двома поняттями,

            - класифікувати (з групи слів вибирати слова за певною ознакою),

            - проводити нетрадиційну класифікацію,

            - розкодовувати закодовані числами і символами слова,

            - розв'язувати ребуси, нестандартні мовні вправи на розвиток інтелекту,

            - розв'язувати мовні головоломки (шифрограми, монограми, метаграми, нестандартні кросворди, чайнворди).

геометрії:

            - розрізняти геометричні фігури та знати їх найпростішу класифікацію,

            - будувати та перебудовувати фігури із сірників,

            - читати слова у горизонтальному відбитті;

на основі математичного матеріалу:

            - порівнювати числа та знати їх властивості,

            - знаходити закономірності числових послідовностей,

логіки:

            - розв'язувати найпростіші логічні задачі на порівняння, розташування, складання табличок істинності, метод виключення, на переплутані написи та хибні твердження.

Всі права застережено.

© "Планета Міркувань"

2002-2008.